Get Adobe Flash player
ระบบยื่นชำระภาษี
กรุณาเลือกประเภทการยื่นชำระภาษี
1
2

สอบถามรายละเอียด ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
กองคลัง โทร 0-3451-2477 ต่อ 1223
LineOA :กองคลังอบจ.กาญจนบุรี
@644zujfo
 
QRTax