Get Adobe Flash player

ผลการประเมินความเสี่ยงของ อบจ.กาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.กาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(เอกสารแนบ)