Get Adobe Flash player

 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.กาญจนบุรี ฯ 

บันทึกแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยงฯ

>>> 

คำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยงฯ

>>> 

หนังสือส่งคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยงฯ

(เอกสารแนบ) (เอกสารแนบ) (เอกสารแนบ)