Get Adobe Flash player

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

คำแถลงนโยบายของ นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มี 8 นโยบาย ดังนี้

 

1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการให้บริการทางด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1.     1.1 จัดการศึกษาโรงเรียนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง
 2.     1.2 เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ในทุกโรงเรียนทั่วทั้งจังหวัด โดยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีให้มีครูที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อคุณภาพการศึกษา
 3.     1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทั้งทาง ด้านบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน เพื่อขยายศักยภาพ และมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านการ ศึกษา โดยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ มาพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
 4.     1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษา การพัฒนา การทำนุบำรุง ฟื้นฟูและการอนุรักษ์โบราณสถาน ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืน
 5.     1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ แก่บุคลากรทางด้านการศึกษาด้านศาสนา ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาและมีการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

 

2. นโยบายด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต

    พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับบริการที่ดี และสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ โดยจะดำเนินการดังนี้

 1.     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีสถานบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข การทำงานของ อสม. และสร้างเครือข่ายอนามัยท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ ในการป้องกันโรค และดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในขั้นพื้นฐาน
 2.     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวอบอุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุขต่อไป
 3.     2.3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคต
 4.     2.4 ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การแก้ไข ปัญหายาเสพติด การให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว อุบัติภัยต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือสาธารณภัยต่าง ๆ ในท้องถิ่น

 

3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะสนับสนุน ให้มีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟู สภาพแวดล้อม แหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการดังนี้

 1.     3.1 ส่งเสริมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ต่อทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2.     3.2 รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งการจัดพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์ การบำบัดน้ำเสียของแต่ละชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในจังหวัดกาญจนบุรี
 3.     3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อลดมลภาวะที่เป็นผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม การค้าชายแดน

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดำเนินการดังนี้

 1.     4.1 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยการสนับสนุนทางด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด และ การควบคุมมาตรฐานของสินค้า
 2.     4.2 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มีความพร้อมกับการแข่งขันระดับสากล และเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทั่วโลกยอมรับ
 3.     4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อผลักดันการพัฒนา การค้าชายแดนไทย-พม่า โดยการสนับสนุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนายกระดับการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
 4.     4.4 รณรงค์ให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีทุกประเภท เพื่อเป็นการเพิ่มฐานภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี

 

5. นโยบายด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา

    ส่งเสริมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และการกีฬาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

 1.     5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 2.     5.2 ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
 3.     5.3 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ และบุคลากรทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้
 4.     5.4 ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ โดยปลุกจิตสำนึกให้รู้จักหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรให้อยู่ในสภาพ ที่สะอาด ปลอดภัย และไม่เสื่อมโทรม
 5.     5.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาในทุกอำเภอ ตลอดจนการพัฒนาสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี และเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ และบุคลากรผู้ชำนาญการให้มีมาตรฐานสำหรับการแข่งขันระดับสากล

 

6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความต้องการของประชาชน กำหนดแนวทางการวางผังเมือง และการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการดังนี้

 1.     6.1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในทุก ๆ ด้านของจังหวัดกาญจนบุรี
 2.     6.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร และการบริโภคให้แก่พื้นที่ประสบภัยแล้ง
 3.     6.3 สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.     6.4 ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการวางผังเมือง และการใช้ที่ดิน เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

7. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

    เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้ก้าวทันต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดในอนาคต โดยส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน อันจะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

 1.     7.1 สนับสนุนการดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ "ประชาคมอาเซียน"
 2.     7.2 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน รวมทั้งประชาคมจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 3.     7.3 บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทาง การเมืองของภาคประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน
 4.     7.4 ปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดวิสัยทัศน์ในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้มากที่สุด
 5.     7.5 ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่องาน และภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งสามารถให้การสนับสนุนต่อหน่วยงานของรัฐในภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 6.     7.6 ผลักดันให้มีการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7.     7.7 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชน
 8.     7.8 จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านทางระบบ Call Center รับฟังปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการจัดให้มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป
 9.     7.9 จัดให้มีโครงการ "อบจ. สัญจร" เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรง ตามสภาพพื้นที่จริง

 

8. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ผลักดันแนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของจังหวัดกาญจนบุรี มาทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นกรอบนโยบายที่สามารถทำได้จริง และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 1.     8.1 สนับสนุนการใช้กล้องวงจรปิด CCTV ในการรักษาความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2.     8.2 พัฒนาเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นเวปไซต์ต้นแบบ เพื่อเป็น แนวทางนำร่องให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการใช้เวปไซต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรี
 3.     8.3 พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ Internet ไร้สายสาธารณะ ครอบคลุมทั้งจังหวัดกาญจนบุรีโดยดำเนินการร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 4.     8.4 เสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในท้องถิ่น
 5.     8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมือง IT เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรองรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการภาครัฐ
 6.     8.6 สนับสนุนให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต