Get Adobe Flash player

00Policy01Policy02Policy03Policy04Policy05Policy06Policy07Policy08Policy

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะสนับสนุน ให้มีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟู สภาพแวดล้อม แหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม