Get Adobe Flash player

00Policy01Policy02Policy03Policy04Policy05Policy06Policy07Policy08Policy

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและการให้บริการทางด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย