Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

กิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี

 

IMG 2350

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนกาญจนบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรมการแสดงดนตรีร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี