Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม อบจ.

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

IMG 1004

 

 

 

               เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี