Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

 

47436209 2398520223701098 1008013353898999808 o

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินอุดหนุน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การจัดการศึกษา และการสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันต่อไป

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว