Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

เมื่อวันที่.8 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.30.น.).ที่ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมดังกล่าวนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี.,.ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน – กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ , ญัตติขอความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ในพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และเรื่องขอขยายสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ออกไปอีก 7 วัน

...............................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา -/ภาพข่าว