Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

IMG 2236

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับวัดใหม่เจริญผลและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี   จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่วัดใหม่เจริญผล อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 สำหรับ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการบ้าน วัด และโรงเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ร่วมกับวัดใหม่เจริญผล และสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาจิตใจนักเรียน ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1000 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนวิสุทธรังษี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และโรงเรียนอนุชนศึกษา

...............................................................................................................

พิทยา-/พิมพ์

สุวรรณา-/ข่าว-/ภาพข่าว