Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4

IMG 1993

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 (11.00 น.) ณ ห้องประชุมร้านขายของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...โดยมีนายวรเมธ รามาเคน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำสตรีที่เข้มแข็งทุกมิติสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายสตรีได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในครั้งนี้มีแกนนำสตรีและสมาชิกจาก อำเภอพนมทวน อำเภอเลาขวัญและอำเภอห้วยกระเจา เข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมใน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว