Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3IMG 1361

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (11.00 น.) ณ ห้องประชุมร้านขายของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายวรเมธ รามาเคน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำสตรีที่เข้มแข็งทุกมิติสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายสตรีได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในครั้งนี้มีแกนนำสตรีและสมาชิกจากอำเภอท่ามะกา และอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์

สุธาทิพย์-/ภาพข่าว