Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการเยาวชน ต้นธารธรรม

โครงการเยาวชน ต้นธารธรรม

IMG 1641

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จัดโครงการโครงการเยาวชน ต้นธารธรรม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 (11.00 น.) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชน ต้นธารธรรม สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและการฝึกปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ตลอดจนให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำมิติทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังให้เยาวชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น    ซึ่งภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม การแสดงตนเป็นพุทธมากะ การสมาทานศีล การแสดงธรรมเทศนา การฝึกปฏิบัติและนั่งสมาธิ และกิจกรรมธรรมนันทนาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระวิทยากร พระเกียงไกร ธรรมะลาโร จากวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง (วัดเหนือ) มาบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  200 คน

...............................................................................................................

สุวรรณา-/ข่าว

พิทยา-/พิมพ์-/ภาพข่าว