Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2

IMG 0904

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (11.00 น.) ณ ห้องประชุมร้านขายของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำสตรีที่เข้มแข็งทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายสตรีได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในครั้งนี้มีแกนนำสตรีและสมาชิกจากอำเภอท่ามะกาและอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน วันที่ 30  พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว