Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

IMG 0503

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดูแลร่างกายและจิตใจในรูปแบบใหม่ๆ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (เวลา 15.00 น.) ที่ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดูแลร่างกายและจิตใจ ในรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายการบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม และศึกษาดูงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และตนเองต่อไป โดยการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “วิธีการเติมพลังสมองสำหรับผู้สูงอายุ” การดูแลสุขภาพ แนะนำวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรค ณ ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอทองผาภูมิและอำเภอบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 160 คน

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว