Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี พ.ศ. 2561

IMG 9940

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (11.00 น.) ณ ห้องประชุมร้านขายของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดแกนนำสตรีที่เข้มแข็งทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายสตรีได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในครั้งนี้มีแกนนำสตรีและสมาชิกจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอบ่อพลอย เข้าร่วมโครงการโดยจัดให้มีการฝึกอบรม วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงาน วันที่ 16 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว