Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

IMG 9452

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดูแลร่างกายและจิตใจในรูปแบบใหม่ๆ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (เวลา 15.00 น.)ที่ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดูแลร่างกายและจิตใจ ในรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายการบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม และศึกษาดูงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และตนเองต่อไป โดยการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “วิธีการเติมพลังสมองสำหรับผู้สูงอายุ” การดูแลสุขภาพ แนะนำวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรค ณ ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอท่ามะกา และอำเภอสังขละบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว