Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง 

IMG 8675

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง

เมื่อวันที่.26 มีนาคม 2561 (เวลา 10.00.น.).ที่ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมดังกล่าวนายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย ญัตติขอให้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว