Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๑

IMG 8195

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดูแลร่างกายและจิตใจในรูปแบบใหม่ๆ

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๔.๐๐ น.) ที่ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดูแลร่างกายและจิตใจ ในรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายการบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต รู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และสามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม และศึกษาดูงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และตนเองต่อไป โดยการอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “วิธีการเติมพลังสมองสำหรับผู้สูงอายุ” การดูแลสุขภาพ แนะนำวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรค ณ ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอไทรโยค และอำเภอท่าม่วง เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

...............................................................................................................

สุวรรณา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว