Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 3)

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (ฉบับที่ 3)

เอกสารแนบ