Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

- ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารแนบ