Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42 ของ รร.อบจ.กจ.2 (บ้านหนองอำเภอจีน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 เอกสารแนบ