Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก หมู่ที่ 2 ต.หวายเหนียว
เชื่อมกับต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ