Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย เชื่อมกับต.บ้านเก่า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ